DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP i strony internetowej  Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, Domu Dziecka nr 1 i Domu Dziecka nr 2

Deklaracja dotyczyła Domu Dziecka w Pawłówce do 31.12.2020 roku, ponieważ nastąpiło przekształcenie placówki od 1 stycznia 2021 roku dotyczy Centrum Administracyjnego Domów Dziecka, Domu Dziecka nr 1 i Domu Dziecka nr 2.

Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP i strony internetowej Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2.

Data publikacji strony internetowej: 2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27 marca 2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część zamieszczonych na stronie dokumentów w formie plików scan PDF nie posiada tekstu alternatywnego,
 • część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Centrum Administracyjne Domów Dziecka, Dom Dziecka nr 1, Dom Dziecka nr 2 i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Monika Sienkiewicz, sekretariat@cadd.nowapawlowka.pl, numer telefonu 87 569-13-27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dom Dziecka w Pawłówce posiadał siedzibę pod adresem: Nowa Pawłówka 1, 16-427 Przerośl

Centrum Administracyjne Domów Dziecka i Dom Dziecka nr 1 posiada siedzibę pod adresem: Nowa Pawłówka 1 A, 16-427 Przerośl

Dom Dziecka nr 2 znajduje się pod adresem: Nowa Pawłówka 1 B, 16-427 Przerośl

Opis dostępności architektonicznej:

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami obok wejść głównych  znajduje się tablica informująca o zamontowanym dzwonku napisana językiem brajla, zamontowanym dzwonkiem zostanie przywołany pracownik Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce do obsługi ww. osoby,
 • Na piętro budynku prowadzą schody, w budynku nie ma windy,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Na elewacji frontowej budynku Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, Dom Dziecka nr 1, Dom Dziecka nr 2 przy wjeździe na posesję są umieszczone tablice z nazwą instytucji. W budynku oznaczone są w alfabecie brajla oraz w druku dla osób słabowidzących pokoju wychowawców Domu Dziecka nr 1 i pokoju wychowawców Domu Dziecka nr 2, oraz toaleta Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.
 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego  pomieszczeń jest możliwość wejścia z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
 • Centrum Administracyjne Domów Dziecka, Dom Dziecka nr 1, Dom Dziecka nr 2 nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, informacje o dostępności usług znajdują się na stronie: https://bip-stsuwalki.wrotapodlasia.pl/jednostki-organizacyjne-powiatu/dom-dziecka-w-pawlowce/osoby-niepelnosprawne/